Politika privatnosti

Poslednji put ažurirana dana 07.11.2022. godine


Pravila sadržana u ovoj Politici privatnosti objašnjavaju kako UltraSun obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Dakle, ovde možete pročitati koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način i kada, u koju svrhu i po kom zakonskom osnovu, kao i sa kime delimo podatke i koliko dugo ih čuvamo. Pored toga, ovim putem se možete informisati o pravima koja Vam pripadaju kao licima čiji se podaci obrađuju.


ULTRA-SUN DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Zemun, ul. Novogradska br. 65, MB: 17574370, PIB: 103556279 ima ulogu rukovaoca podacima o ličnosti. To znači da UltraSun određuje koji podaci će biti prikupljeni, u koju svrhu i na koji način će se oni obraditi.


Veoma je važno da se na vreme upoznate sa Politikom privatnosti kako biste razumeli ova važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.


Imajući u vidu da pristupamo obradi podataka svih Korisnika Sajta veoma ozbiljno, kreirali smo posebnu adresu putem koje nam se možete obratiti u vezi sa zaštitom privatnosti: privatnost@ultrasun.rs, a na raspolaganju vam je i naša kontakt forma.


Pored toga, možete nas kontaktirati putem telefona: +381 11 2283 677.Sadržaj Politike privatnosti

1. DEFINICIJE

2. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA PRIVATNOSTI?

3. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

4. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

5. S KIM DELIMO VAŠE PODATKE?

6. MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA

7. NAČIN ČUVANJA PODATAKA

8. ROK ČUVANJA PODATAKA

9. VAŠA PRAVA

10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI1. DEFINICIJE


<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/kmg-design" title="kmg design">kmg design</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Članovi programa lojalnosti” su Korisnici koji su se učlanili u naš program lojalnosti i koji po tom osnovu ostvaruju pogodnosti.
<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/user" title="user icons">User icons created by Freepik - Flaticon</a> “Gost” je Kupac koji obavlja porudžbinu/kupovinu bez registracije naloga na Sajtu.
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/ultimatearm" title="ultimatearm">ultimatearm</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Kolačići” su male količine podataka koje se čuvaju na Vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), koriste se za praćenje Vašeg korišćenja Sajta ili radi kreiranja statističkih izveštaja o aktivnosti na Sajtu. Za detaljnije objašnjenje o korišćenju kolačića i toga kako ih možete podesiti, molimo Vas da pogledate našu Politiku kolačića.
<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/personal-information" title="personal information icons">Personal information icons created by Freepik - Flaticon</a> „Korisnik“ je svako lice koje pristupi Sajtu, nezavisno da li se registrovalo ili obavilo kupovinu.
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/nadiinko" title="Nadiinko">Nadiinko</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Registrovani Korisnik” je fizičko lice ili pravno lice koje se u tom svojstvu registruje na Sajt.
<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/user" title="user icons">User icons created by Freepik - Flaticon</a> „Lice na koje se podaci odnose”, „Lice” ili „Vi” se odnosi na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno od toga da li su Korisnici ili samo posetioci Sajta. Pored toga, može označavati lica koja su posetila naš prodajni centar.
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/noomtah" title="noomtah">noomtah</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Obrada” predstavlja aktivnost ili više aktivnosti izvršene na podacima o ličnosti, uz pomoć ili bez automatizovanih sredstava, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.
<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Obrađivač” je bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge raznih pružalaca usluga radi efikasnije obrade Vaših podataka.
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/iconixar" title="iconixar">iconixar</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Podaci o ličnosti” ili „podaci” označavaju bilo koju informaciju koja omogućava da identitet Lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv.
Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikacije ili jednog ili više faktora koja su specifični za fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.
Sledstveno tome, podaci o pravnom lice se ne mogu smatrati podacima o ličnosti, ali registracija podataka za račun pravnog lica može obuhvatati i neke podatke o ličnosti. Na primer, informacije u vezi sa jednočlanim privrednim društvom mogu predstavljati takve podatke onda kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.
Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima u pogledu njihove profesionalne aktivnosti, kao što je činjenica zaposlenja u određenoj kompaniji ili organizaciji, broj telefona zaposlenog, ili poslovna email adresa poput “ime.prezime@imekompanije.com”.
Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu razumno rezultirati u identifikovanju bilo kog pojedinca (anonimizovane informacije).
<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/security" title="security icons">Security icons created by Freepik - Flaticon</a> „Poverenik” je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kontakt e-mail office@poverenik.rs.
<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Saglasnost” označava Vašu izričitu saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih ličnih podataka.
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> „Usluge” podrazumevaju činjenjem dostupnim bilo kog sadržaja na Sajtu. Usluge ne uključuju druge usluge koje pružamo nevezano za korišćenje Sajta (kao što je npr. usluge isporuke proizvoda).
<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/law-book" title="law book icons">Law book icons created by nawicon - Flaticon</a> „Zakon” označava Zakon o zaštiti podatka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)


2. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA PRIVATNOSTI?


Ova Politika privatnosti se, shodno i u delovima kada je to prikladno, primenjuje na:


- Korisnike i Registrovane Korisnike našeg Sajta,

- Kupce,

- Članove programa lojalnosti.


UltraSun ne prikuplja podatke o ličnosti lica koja imaju manje od 15 godina. Ukoliko imate manje od 15 godina, molimo Vas da ne delite svoje podatke o ličnosti s nama. Ako smatrate da je UltraSun prikupio podatke o ličnosti koji se tiču lica mlađeg od 15 godina, molimo Vas da nas o tome obavestite.3. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA


Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite naš Sajt, registrujete se kao Korisnik ili postanete Član našeg programa lojalnosti, naručujete, kupujete i/ili ocenjujete naše proizvode, kao i kada nas kontaktirate radi pružanja podrške, ili onda kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.


Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome ćemo Vas uvek posebno obavestiti, a ovim putem naglašavamo da datu saglasnost možete povući u svakom momentu.


Vaše podatke čuvamo kao strogo poverljive informacije, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov u skladu sa Zakonom.4. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV


KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO? U KOJU SVRHU? KOJI JE ZAKONSKI OSNOV ZA TO?
Ime i prezime, email adresa, broj fiksnog/ mobilnog telefona, ulica i broj Vaše adrese, podatak da li ste na adresi na dan isporuke (kada Vas kontaktira naša kurirska služba), način dostave, način plaćanja cene proizvoda, i eventualne dodatne napomene.
Ukoliko želite da isporuka bude na adresu koja je različita od Vaše, prikupićemo i ime i prezime, ulicu i broj, grad, i poštanski broj drugog lica, u svrhu dostave.
Obrada porudžbine, prodaja i isporuka proizvoda

Vaši lični identifikacioni podaci su nam potrebni zbog pravilnog izvršenja Kupoprodajnog ugovora, slanja potvrde prijema porudžbine putem email-a, potvrde porudžbine putem telefona, kao i uspostavljanja kontakta između Vas i naše kurirske službe.
Ova obrada je neophodna za izvršenje ugovora koji je zaključen sa licem na koje se podaci odnose, ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu ovih podataka, Kupoprodajni ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.
Ime i prezime, email adresa i lozinka, i datum registracije Korisnika.

Opcioni podaci:
• Ukoliko želite da koriste pogodnosti bržeg kreiranja porudžbine (automatsko popunjavanje podataka) u okviru Vašeg naloga možete da unesete i: Grad, poštanski broj i ulicu i broj Vaše adrese, kao i broj mobilnog i/ili fiksnog telefona.
• Ukoliko želite, možete navesti naziv i tip firme koju predstavljate, kao i PIB. Ove opcione podatke, možete i naknadno dodati i u najvećem broju slučajeva ti podaci se neće smatrati podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom (više o tome koji podaci se smatraju podacima o ličnosti pogledajte u odeljku „Definicije“).
Registracija Korisnika i upravljanje nalogom na Sajtu

Kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija Sajta (poput slanja obaveštenja na Vašu email adresu kada željeni proizvod postane ponovo dostupan, direktnog kontaktiranja UltraSun-a putem Sajta, ocenjivanja proizvoda i sl.), neophodno je da se registrujete.
Ukoliko želite da postanete Registrovani Korisnik i koristite dodatne mogućnosti koje imate na osnovu ugovora, obrada ovih podataka je neophodna za izvršenje registracije i za korišćenje tih dodatnih mogućnosti (izvršenje ugovora). U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac izvrši kupovinu kao Gost. U pogledu opcionih podataka, oni se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti. Ukoliko ne navedete te podatke, to neće uticati na Vašu registraciju, a u svakom slučaju možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku, odnosno obrisati te podatke i zaustaviti njihovu dalju obradu.
Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, adresa za slanje računa / fakture, adresa za dostavu, broj telefona, email adresa, podaci prodajne transakcije kao što su broj tekućeg računa, broj platne kartice, lično ime vlasnika platne kartice, datum isteka platne kartice, kontrolni broj platne kartice, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite. Rešavanje reklamacija i drugih prigovora / zahteva Kupaca

Ove podatke prikupljamo i za slučaj reklamacije, odnosno ako iskoristite mogućnost zamene proizvoda, ili pravo na odustanak od ugovora, u skladu sa našim Uslovima poslovanja, kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.
Obrada je neophodna u cilju poštovanja zakonskih / pravnih obaveza koje ima UltraSun prema Kupcima, odnosno radi pružanja pomoći Kupcima.
Ime i prezime, email adresa Newsletter

Vašu email adresu prikupljamo kako bismo Vam poslali obaveštenja o našoj aktuelnoj ponudi i promocijama.
Ovaj podatak se prikuplja na osnovu saglasnosti. Ipak, saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala Vaša saglasnost.
Ime i prezime, email adresa, Vaša adresa i broj mobilnog i/ili fiksnog telefona. Učlanjenje u naš program lojalnosti

Za najvernije Kupce i Korisnike UltraSun je organizovao program lojalnosti, koji pruža niz različitih pogodnosti. Da bismo mogli da utvrdimo identitet članova, prilikom Vašeg pristupa programu lojalnosti prikupljamo navedene podatke.
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ukoliko nam ne dostavite te podatke, nećemo moći da Vas identifikujemo, te nećemo moći da Vam pružimo pogodnosti koje Članovi programa lojalnosti ostvaruju.
Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom pristupanja programu lojalnosti.
Budući da prilikom pristupanja programu lojalnosti možete da odaberete opciju da Vam šaljemo obaveštenja putem email-a, SMS-a, Vibera ili na drugi način, molimo Vas da imate u vidu da može doći do obrade Vaše fotografije, u slučaju odabira Vibera.
Informisanje o pogodnostima programa lojalnosti

Prilikom pristupanja programu lojalnosti možete da odaberete opciju da Vam šaljemo obaveštenja putem e-maila, SMS-a, Vibera i na drugi način. Članove programa lojalnosti obaveštavamo o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i aktuelnim pogodnostima koje se vezuju za članstvo (dalje: obaveštenja o pogodnostima), ali isključivo uz Vašu saglasnost da želite da primate obaveštenja o pogodnostima.
Ovi podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti, koju možete povući u bilo kom trenutku. Ipak, molimo Vas da imate u vidu da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena po tom osnovu dok smo imali Vašu saglasnost.
Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vam nećemo slati obaveštenja o pogodnostima, ali ćete kao Član programa lojalnosti moći da ostvarujete pogodnosti.
Ime i prezime, email adresa, Vaši odgovori na postavljena pitanja, kao i podatak da li ste kupovinu obavili kao fizičko lice ili kao pravno lice (firma). Sprovođenje anketa za potrebe poslovanja i istraživanja o zadovoljstvu proizvodima i uslugama

U cilju poboljšanja usluga, UltraSun može, s vremena na vreme, među Kupcima, odnosno Registrovanim Korisnicima i Gostima sprovoditi ankete i/ili slična istraživanja o zadovoljstvu uslugom i proizvodima.
Ovi podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti, koju možete povući u bilo kom trenutku. Niste obavezni da date saglasnost, i u tom slučaju Vas nećemo kontaktirati za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja. Takođe, molimo Vas da imate u vidu da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena po tom osnovu dok smo imali Vašu saglasnost.
• Ako nam kao Korisnik pošaljete poruku putem Sajta: sadržaj Vaše poruke, lični identifikacioni podaci Korisnika (uključujući ime i prezime, email adresu )

• Ako ste nas kontaktirali putem kontakt forme: ime i prezime, email adresa i sadržaj Vaše poruke.

• Ako ste nas kontaktirali putem email-a: Vaša email adresa, sadržaj poruke i sve dodatne informacije.

• Ako ste nas kontaktirali putem telefona, svi podaci koji odlučite da podelite s nama, kao i Vaš broj telefona u slučaju kada je takva identifikacija dostupna (npr. pozivom na mobilni telefon).
Korisnička podrška

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja u vezi sa našom uslugom, proizvodima i Sajtom, možete nas kontaktirati putem email-a, ili telefonom. U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora koji je zaključen sa licem na koje se podaci odnose, ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer te podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas, i poboljšali svoju uslugu, ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste nam uputili.
Podaci dostupni u okviru Vašeg naloga, podaci o Vašim ranijim kupovinama - Arhiva, i drugi podaci prikupljeni putem kolačića (u skladu sa našom Politikom kolačića) radi utvrđivanja obrazaca ponašanja. Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda

Na Sajtu možete odabrati opciju praćenja obrazaca svog ponašanja, kako bi Vam se u budućnosti prikazivale personalizovane ponude u skladu sa Vašim interesovanjima. Prilikom kreiranja ponuda namenjenih Vama, prikupićemo podatke o Vašim ranijim kupovinama, te ćemo Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili ili razgledali, poslati informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.
Ovi podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti, koju možete povući u bilo kom trenutku. Niste obavezni da date saglasnost, i u tom slučaju Vas nećemo kontaktirati za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja, niti ćemo pratiti Vaše ponašanje. Takođe, molimo Vas da imate u vidu da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena po tom osnovu dok smo imali Vašu saglasnost.
Podatak koji se koristi je Vaša email adresa. Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova programa lojalnosti ili Politike privatnosti

Ukoliko imamo podatak o Vašem email-u, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Uslova poslovanja, uslova koji se odnose na program lojalnosti ili Politike privatnosti.
U cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su izmene od uticaja na njih. Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

Da biste dobili potpunu sliku o tome koje dodatne podatke možemo prikupiti od posetilaca našeg Sajta, molimo Vas da se upoznate i sa našom Politikom kolačića.


Pored toga što UltraSun ne prodaje bilo koju vrstu podataka o ličnosti, ne otkriva prikupljene podatke subjektima koji nisu navedeni u odeljku S kim delimo Vaše podatke?, UltraSun takođe ne vrši obradu nijedne od posebnih vrsta podataka o ličnosti (uključujući rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, genetske ili biometrijske podatke, podatke o zdravstvenom stanju, podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji), niti su Sajt niti usluga namenjeni za obradu bilo kojih podataka o ličnosti te vrste. Molimo Vas da takve podatke ne delite sa nama. Ipak, ukoliko iz bilo kog razloga odlučite da nam otkrijete takve podatke o ličnosti, smatraće se da imamo Vaš pristanak na obradu tih podataka.5. S KIM DELIMO VAŠE PODATKE?


Imajući u vidu da nam je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, nikada ne delimo Vaše podatke o ličnosti za svrhu koja nije opisana u Politici privatnosti.


U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, odnosno našim partnerima koji nam pružaju određene usluge. Tu pre svega spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, zatim subjekti koje angažujemo radi obrade plaćanja, isporuke odnosno dostave proizvoda, pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo.


Svi naši pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti.


Prilikom izbora partnera primenjujemo visoke kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih. Iz tabele u nastavku možete videti ko su naši Obrađivači.


OBRAĐIVAČ
<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
ULOGA
<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
SEDIŠTE
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/good-ware" title="Good Ware">Good Ware</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
D EXPRESS DOO BEOGRAD Usluge isporuke proizvoda Srbija
Post express Usluge isporuke proizvoda Srbija
ALEKSANDAR RADULOVIĆ PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE RING WIDE Usluge ERP obrade porudžbina Srbija
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji Sjedinjene Američke Države
Google, Inc. Analitičke i marketinške usluge Sjedinjene Američke Države
Meta Platforms, Inc Analitika i marketing Sjedinjene Američke Države


6. MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA


Vaše podatke možemo preneti u drugu državu, uz obezbeđenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera, odnosno očuvanje odgovarajućeg nivoa bezbednosti podataka. U slučaju međunarodnog prenosa Podataka, vodićemo računa o tome da se takav prenos odvija u skladu sa Zakonom, te prenos Vaših Podataka vršimo isključivo:


1) u zemlje unutar EU/EEZ;


2) u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;


3) u zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera (kao što su Standardne ugovorne klauzule Poverenika).


Za dodatne informacije o primenjenim merama bezbednosti, možete nas kontaktirati putem email-a: privatnost@ultrasun.rs.


Serveri koje koristimo se nalaze u Srbiji.7. NAČIN ČUVANJA PODATAKA


Obezbeđujemo maksimalnu bezbednost Vaših podataka koji se obrađuju, prevashodno kada se podaci razmenjuju, otkrivaju i prenose. Imamo inkorporisana interna pravila i procedure o bezbednosti informacija, u kojima su definisane detaljne mere i kontrole koje preduzimamo radi zaštite podataka o ličnosti.


Sproveli smo adekvatne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili nivo sigurnosti koji je srazmeran riziku. Pomenute bezbednosne mere uključuju kontrolu ovlašćenja za pristup, klasifikaciju informacija (i postupanje s njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, izradu rezervnih kopija podataka, zaštitne zidove, enkripciju podataka, ali i druge odgovarajuće mere.


Sve lične i poverljive informacije u štampanom obliku su pohranjene sigurno i bezbedno. Konačno, naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.8. ROK ČUVANJA PODATAKA


Prikupljene podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu koja je navedena u odeljku Podaci koje prikupljamo, svrha i osnov, osim ukoliko postoji zakonska obaveza da se određeni podaci čuvaju duže.


Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.


Podaci vezani za Članove programa lojalnosti se čuvaju do prestanka članstva u programu lojalnosti, a podaci Korisnika koji su se saglasili sa informisanjem o pogodnostima i/ili sa praćenjem obrazaca ponašanja, izradom personalizovanih ponuda i slanjem personalizovanih ponuda i/ili sa kontaktiranjem radi sprovođenja anketa za potrebe poslovanja UltraSun-u, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Podsećamo Vas da svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.


Podaci koji se prikupljaju radi slanja Newslettera se čuvaju do momenta dok se ne odjavite sa liste za Newsletter. Odjava sa liste za Newsletter se može izvršiti bilo kad, u skladu sa uputstvima koja Vam stižu na dnu svakog email-a u okviru našeg Newsletter-a. Pored toga, možete nas direktno kontaktirati sa zahtevom za odjavu.


Ukoliko podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimonog interesa, podatke ćemo čuvati sve dok postoji naš legitimni interes i dok on preteže nad Vašim interesima za zaštitu privatnosti.


Podatke Vašeg registrovanog naloga ćemo čuvati dok ne obrišete Vaš nalog. U slučaju da Vaš nalog ne koristite duže od 2 godine , obrisaćemo Vaš nalog, kao i Vaše podatke o ličnosti.


UltraSun ima posebne procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).


Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.9. VAŠA PRAVA


Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect" title="Pixel perfect">Pixel perfect</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo pristupa

Imate pravo da nam uputite zahtev kako biste dobili informaciju o tome da li obrađujemo Vaše Podatke. Ukoliko je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih podataka, kao i informacije o: (i) svrsi obrade i pravnom osnovu obrade; (ii) vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; (iii) primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; (iv) predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka; (v) postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka; (vi) pravu da se podnese pritužba Povereniku; (vii) informacije o podacima o ličnosti koji se obrađuju ukoliko nisu prikupljeni od Vas, kao i dostupne informacije o njihovom izvoru; (viii) postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po Vas.


Zahtev možete uputiti na email adresu privatnost@ultrasun.rs.


Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.


Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje Podataka, u roku od 30 dana ćemo Vas obavestiti o razlozima odbijanja zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo na ispravku i dopunu

Ukoliko smatrate da su podaci koje smo o Vama prikupili netačni, imate pravo da zahtevate njihovu ispravku. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.


Po prijemu obaveštenje o netačnim ili nepotpunim podacima od strane Lica na koje se podaci odnose, otklonićemo grešku u roku od 30 dana i obavestiti sva treća lica o ispravkama u slučaju da smo im prethodno otkrili takve podatke. Vaš zahtev možete uputiti na email adresu privatnost@ultrasun.rs.<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo na ograničenje obrade

U određenim situacijama imate mogućnost da ograničite pristup Vašim Podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Ta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo na prigovor

Kada vršimo obradu određenih Vaših Podataka na osnovu legitimnog interesa, imate pravo da podnesete prigovor u odnosu na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, u bilo kom trenutku možete da uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/vitaly-gorbachev" title="Vitaly Gorbachev">Vitaly Gorbachev</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući slanjem email-a na privatnost@ultrasun.rs.


Molimo Vas da imate na umu da povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko ste nam prethodno dostavili podatke o ličnosti, imate pravo da primite natrag te podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez bilo kakvog našeg ometanja, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:


  • obrada se vrši automatizovano,
  • obrada je zasnovana na Vašem pristanku ili na osnovu ugovora sa Vama.


<div>Icons made by <a href="" title="berkahicon">berkahicon</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Imate pravo da tražite da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu u sledećim slučajevima:


  • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
  • opozvali ste svoju saglasnost na osnovu koje se obrada vršila;
  • protivite se obradi i nema drugog pravnog interesa za obradu podataka o ličnosti;
  • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; ili
  • kada je neophodno izbrisati podatke u skladu sa zakonom.

Međutim, nemate pravo na brisanje u slučajevima kada je, na primer, obrada obavezna:


  • u cilju poštovanja zakonske obaveze; ili
  • u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Vaš zahtev za brisanje nam možete uputiti na email adresu privatnost@ultrasun.rs.<a href="https://www.flaticon.com/free-icons/risk" title="risk icons">Risk icons created by Uniconlabs - Flaticon</a>Pravo na podnošenje pritužbe

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili zahteva u vezi sa Vašim podacima, kontaktirajte nas i mi ćemo odgovoriti u roku od 30 dana.


Za ostvarivanje bilo kog od navedenih prava, molimo Vas da nam se obratite:

- putem mejla na adresu privatnost@ultrasun.rs


- slanjem dopisa na adresu ul. Novogradska br. 65, Zemun, Beograd


Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.


Ukoliko budete nezadovoljni s tim kako obrađujemo Vaše podatke, možete podneti pritužbu nadležnom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120, Tel: +38111 3408 900, Faks: +38111 3343 379, Email: office@poverenik.rs.10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI


UltraSun ažurira i povremeno revidira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u svojim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na Sajtu.


Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, takvu informaciju ćemo bez odlaganja objaviti i obavestiti Vas na adekvatan način. Ukoliko posedujemo Vašu email adresu, možemo Vas na taj način obavestiti o svim izmenama.visa master bancaintesa visa master maestro dina amex
Back To Top